Герої повісті Тарас Бульба в контексті історичного строю епохи

  • Сергій Шаменков

Анотація

Статтю присвячено одягу, спорядженню та озброєнню козаків у контексті подій, описаних у творі М. Гоголя «Тарас Бульба». Встановлено, що хронологія повісті відповідає періоду з 1570-х по 1630-ті рр. Проаналізовано широке коло зображувальних і письмових джерел цього періоду, що стосуються військового одягу, спорядження та зброї українських козаків. Показано, як могли виглядати герої твору «Тарас Бульба», що носити на собі і чим воювали.

Посилання

Arcta, Michał. Słownik ilustrowany języka polskiego. T.2. Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta, 1916.

Arcta, Michał. Słownik ilustrowany języka polskiego. T.3. Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta, 1916.

Bartkiewicz, М. Polski ubiór do 1684 roku. Wrocław: Ossolineum, 1979.

Dembołęcki, Wojciech. Pamiętniki o lissowczykach, czyli przewagi elearów polskich 1619-1623. Kraków: Wydaw. Biblioteki Polskiej, 1859.

Drążkowska, Anna. Odziez grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wiekach. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008.

Dyaryusz wojny moskiewskiej 1633 roku. Warszawa: Nakładem Świdzińskich, 1895.

Gołębiowski, Łukasz. Ubiory w Polsce od najdawniejszych czasów aż do chwil obecnych, sposobem dykcjonarza ułożone i opisane. Warszawa, 1830.

Gutkowska-Rychlewska, M. Historia Ubiorow. Wrocław–Warszawa–Kraków, 1968.

«Hetman. Walki pod Carowym Zajmiszczem i bitwa pod Kłuszynem.» Google Arts & Culture. artsandculture.google.com/entity/g120j3ppx?hl=pl. Accessed 1 July 2021.

Linde, Samuel. Słownik języka polskiego. T.3. Warszawa: Drukarnia XX. Piiarów, 1807.

Okolski, S. Diariusz transakcji wojennej między wojskiem koronnym i Zaporoskiem w r. 1637. Kraków: Nakł. Wydawn. Biblioteki Polskiej, 1858.

«Omnium pene Europae, Asiae, Aphricae atque Americae gentium habitus ; Exhibemus hoc libello Romani pontificis, episcoporum, monachorum, aliorumque sacerdotum quorum aliquid scire potuimus imagines... / [Abraham de Bruyn].» Gallica. gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8447144v/f51.zoom. Accessed 1 July 2021.

Paszkowski, Marcin. Dzieie Tureckie, y utarczki Kozackie z Tatary. Tudźiesz też, o Narodzie, Obrzędziech, Nabożenstwie, Gospodarstwie, y Rycerstwie &c. Tych Pogan, ku wiadomosći ludziom roznego stanu pozyteczne. Przydany iest do tego, Dictionarz ięzyka Tureckiego, y Disputatia o wierze Chrześćiańskiey, y Zabobonach Bisurmańskich etc. Przez Marcina Paszkowskiego, na czworo Xiąg rozdźielone opisane y wydane. Krakow, 1615.

«Polish hajduks 16th century.» Wikimedia Commons. 23 May 2015. commons.wikimedia.org/wiki/File:Polish_hajduks_16th_century.jpg. Accessed 1 July 2021.

«Rembrandt – De Poolse ruiter, c.1655.» Wikimedia Commons. 2 September 2013. commons.wikimedia.org/wiki/File:Rembrandt_-_De_Poolse_ruiter,_c.1655_(Frick_Collection).jpg. Accessed 1 July 2021.

«Sahansahname 130.» Wikimedia Commons. 12 September 2007. commons.wikimedia.org/wiki/File:Sahansahname_130b.jpg. Accessed 1 July 2021.

Sarnicki, S. Księgi Hetmańskie. Kraków: Towarzystwo Wydawnicze «Historia Jagellonica», 2015.

Stefańska, Z. “Polskie ubiory wojskowe z XVI–XVII w.” Muzealnictwo Wojskowe, tom 2, 1964, s. 295-324.

Szcześniak, R. Kłuszyn, 1610. Warszawa: Bellona, 2004.

Turnau, Irena. Ubiór narodowy w dawnej Rzeczypospolitej. Warszawa: Semper, 1991.

Turnau, Irena. Słownik ubiorów: tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, broń i klejnoty oraz barwy znane w Polsce od średniowiecza do początku XIX w. Warszawa: Semper, 1999.

«Uživatel Kasım Bolat na Twitteru.» Twitter. 16 May 2020. twitter.com/kasmbolat1/status/1261645476983701504. Accessed 1 July 2021.

Архив Юго-западной России, издаваемый временной комиссией для разбора древних актов, высочайше учрежденную при Киевском Военном, Подольском и Волынском генерал-губернаторе (АЮЗР). Часть 3, том 1: Акты о козаках (1500–1648). Киев: Тип. И. и А. Давиденко, 1863.

Барвінський, Богдан “Конашевичі в Перемиській землі в XV і XVI ст. Генеалогічно-історична монографія.” Записки Наукового товариства імені Шевченка, том 100, 1930, с. 19-176.

Безпалько, Владислав та ін., упор. Українське повсякдення ранньомодерної доби. Збірник документів. Випуск 1. Волинь XVI ст. Київ: Фенікс, 2014.

Білоус, Наталія. Тестаменти киян середини XVI – першої половини XVII ст. Київ: Простір, 2011.

Бялявіна, В. та Л. Ракава. Мужчынскы касцюм на Беларусі. Минск: Беларусь, 2007.

Вирський, Дмитро. Річ Посполита про козаків (1560-і – початок 1650-х рр.). Київ: Інститут історії України, 2021.

«Військо Запорозьке Низове.» Музей Шереметьєвих. sigillum.com.ua/stamp/vijsko-zaporozke-nyzove/. Дата звернення 1 Липня 2021.

Вовк, Хведір. Студії з української етнографії та антропології. Київ: Мистецтво, 1995.

Войтович, Леонтій. “Проблеми участі українського козацтва у Тридцятилітній війні.” Військово-науковий вісник, No 34, 2020, с. 129-148.

Гоголь, Микола. Тарас Бульба. Київ: Дніпро, 2003.

Грушевський, Михайло. Ілюстрована історія України. Київ, Відень: Дніпр. Союз Спожив. Союзів України «Дніпросоюз», 1921.

«Казак Явойшовский.» Wikimedia Commons. 10 May 2016. commons.wikimedia.org/wiki/File:Казак_Явойшовский.jpg. Дата звернення 1 Липня 2021.

Ковалевська, Ольга. Зображення крізь віки: іконографія козацької старшини XVIІ–XVIII ст. Частина 2. Київ: Інститут історії України, 2014.

Коваленко, Оксана. Глиняні люльки XVII–XVIII століть (за матеріалами Полтавщини). Опішне: Українське Народознавство, 2008.

Косарев, Р. В. та ін. Зброя доби козацтва. Каталог історичних артефактів XV-XVIII ст. в 650 світлинах. Київ: Емма, 2017.

Мицик, Юрій. “Польський публіцистичний трактат першої чверті XVII століття про запорозьке козацтво.” Український археографічний щорічник, вип. 8/9, 2004, с. 453-460.

Мицик, Юрій, упоряд. Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. Том 1 (1648–1649 рр.). Київ, 2012.

Мойсієнко, В., та В. Поліщук. Луцька замкова книга 1560. Луцьк: Північноукраїнський діалектологічний центр імені М.В. Никончука Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2013.

Недяк, Володимир, упор. Україна – козацька держава. Київ: Емма, 2007.

Однороженко, Олег. Козацька територіальна геральдика кінця XVI–XVIII ст. Харків: Просвіта, 2009.

«Печатка Г.Крутневича. 1603 р.» Прадідівська слава: база даних українських пам’яток і визначних місць. www.pslava.info/Chernigiv_IstorychnyjMuzej_148-1,253171.html. Дата звернення 1 Липня 2021.

Сас, Петро. Запорожці у Польсько-Московській війні наприкінці смути 1617–1618 рр. Біла Церква: Видавець Олександр Пшонківський, 2010.

Сас, Петро. Герб Війська Запорозького: із минулого у сучасне. Київ: Інститут історії України НАН України, 2010.

Сас, Петро. “Печатки з гербом Війська Запорозького (1590-ті – 1630-ті рр.).” Український історичний журнал, No. 6, 2009, с. 182-202.

Сас, Петро. “Українське взуття другої половини XVI – першої половини XVII ст. в наукових дослідженнях останніх десятиліть.” Україна в Центрально-Східній Європі, вип. 15,. 2015, с. 349-362.

Свєшніков, І.К. Битва під Берестечком. Рівне: СПД Нестеров С.Б., 2008.

Славутич, Є. “Одяг українських козаків переддержавного періоду (до середини XVIIст).” Військово-історичний альманах, р. 14, ч. 1-2 (25-26), 2013, с. 68-86.

Славутич Є. В. Військовий костюм в Українській козацькій державі: Уніформологічний словник. Київ: Інститут історії України, 2012.

Федорук, А. Наймане козацьке військо (XVI – середина XVII ст.): ідеологія, організація та військове мистецтво. Дис. канд. іст. наук, Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича, Чернівці, 2000.

Франко, І. “Козак Плахта. Українська народна пісня, друкована в польській брошурі з р. 1625.” Записки Наукового товариства ім. Шевченка, т. XLVII, 1902, с. 1-28.

Чекановський, А.А. “Знахідки люльок для куріння тютюну XVII – XVIII ст. з розкопок на Поділлі.” Археологія і давня історія України, вип. 4 (29), 2018, с. 269-279.

Шаменков, Сергій. “Ґатунки та кольори сукна у військовому костюмі українського козацтва (кінець XVI – перша половина XVII ст.” Науковий вісник Національного музею історії України, No 3, 2018, с. 245-255.

Шаменков, Сергій. “К вопросу о сортах и цвете сукон в костюме украинского казачества (конец XVI—XVII вв.).” История военного дела: исследования и источники, т. IV, 2013, с. 56–85, www.milhist.info/2013/05/27/shamenkov_4/. Дата звернення 1 Липня 2021.

Шаменков, Сергій. “Поясний одяг у гардеробі населення українських земель та в костюмі козацтва кінця XVI – І половини XVII ст.” Археологія & Фортифікація України. Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції, ред. О. Заремба, Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О. А., 2016, с. 198–202.

Шаменков, Сергій. “Серм’яга, жупан та герм’як у гардеробі українських козаків XVII століття.” Науковий вісник національного музею Історії України, No 7, 2021, с. 462-471.

Шаменков, Сергій. “Шаровари в костюмі українського козацтва XVI–XVIІІ ст.” Археологія & Фортифікація України. Збірник матеріалів Х Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції, ред. О. Заремба, Кам’янець-Подільський: ФОП Буйницький О.А., 2021, с. 330-342.

Яворницький, Дмитро. Історія запорізьких козаків. Т.1, Львів: Світ, 1990.

Герої повісті Тарас Бульба в контексті історичного строю епохи
Опубліковано
2021-12-27
Як цитувати
Шаменков, С. (2021). Герої повісті Тарас Бульба в контексті історичного строю епохи. Стрій, (3), 49-70. вилучено із https://striy.org.ua/index.php/striy/article/view/Striy03_Bulba
Розділ
Історичний стрій

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

<< < 1 2