Образи козаків та мешканців Гетьманщини 1780‐х років – історія циклу малюнків із рукопису О. Шафонського

  • Сергій Шаменков

Анотація

Стаття присвячена проблемі походження гравюр з зображеннями козаків і інших мешканців Гетьманщини XVIII ст., найбільш відомі копії з яких були вміщені в якості ілюстрацій до видання «Летописного повествования» О. Рігельмана 1847 року. У статті досліджено питання джерел малюнків до видання 1847 р., проблему авторства малюнків, помилково приписуваного Т. Калинському, а також шляхи поширення копій гравюр XVIII ст. у виданнях першої половини ХІХ ст. Виявлено найбільш ранні видання з цими малюнками і встановлено, що вперше вони з’явилися у рукописній книзі О. Шафонського 1786 р. Вперше в даній статті публікуються усі кольорові гравюри з цього видання з оригінальними описами О. Шафонського та розширеними коментарями, що пояснюють зображені на малюнках предмети гардеробу.

Біографія автора

Сергій Шаменков

Уніформолог, дослідник історії костюму, художник-іллюстратор.

Посилання

р. Центральний державний історичний архів України, Київ, ф. 51, оп. 3, спр. 10287.

Arcta, Michał. Słownik ilustrowany języka polskiego. T.2. Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta, 1916.

Arcta, Michał. Słownik ilustrowany języka polskiego. T.3. Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta, 1916.

Gołębiowski, Łukasz. Ubiory w Polsce od najdawniejszych czasów aż do chwil obecnych, sposobem dykcjonarza ułożone i opisane. Warszawa, 1830.

Linde, Samuel. Słownik języka polskiego. T.3. Warszawa: Drukarnia XX. Piiarów, 1807. kpbc.umk.pl/dlibra/publication/8182/edition/13038. Accessed 25 May 2020.

Michałowski, J., i M. Nagielski. Relacje wojenne z pierwszych lat walk polsko-kozackich powstania Bohdana Chmielnickiego okresu “Ogniem i mieczem” (1648–1651). Warszawa: Viking, 1999.

Paszkowski, Marcin. Dzieie Tureckie, y utarczki Kozackie z Tatary. Tudźiesz też, o Narodzie, Obrzędziech, Nabożenstwie, Gospodarstwie, y Rycerstwie &c. Tych Pogan, ku wiadomosći ludziom roznego stanu pozyteczne. Przydany iest do tego, Dictionarz ięzyka Tureckiego, y Disputatia o wierze Chrześćiańskiey, y Zabobonach Bisurmańskich etc. Przez Marcina Paszkowskiego, na czworo Xiąg rozdźielone opisane y wydane. Krakow, 1615. www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/71483/edition/86827. Accessed 25 May 2020.

Turnau, Irena. Ubiór narodowy w dawnej Rzeczypospolitej. Warszawa: Semper, 1991.

Turnau, Irena. Słownik ubiorów: tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, broń i klejnoty oraz barwy znane w Polsce od średniowiecza do początku XIX w. Warszawa: Semper, 1999.

“А.И. РИГЕЛЬМАН. ЛЕТОПИСНОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ О МАЛОЙ РОССИИ И ЕЕ НАРОДЕ И КОЗАКАХ ВООБЩЕ.” LiveInternet, 9 Лютого 2019, www.liveinternet.ru/users/slavyankali/post449350625/. Дата звернення 25 Травня 2020.

Архив Юго-западной России, издаваемый временной комиссией для разбора древних актов, высочайше учрежденную при Киевском Военном, Подольском и Волынском генерал-губернаторе (АЮЗР). Часть 3, том 1: Акты о козаках (1500 - 1648). Киев: Тип. И. и А. Давиденко, 1863.

Бантыш-Каменский, Д. История Малой России. Том. 3, Москва: тип. Семена Селивановского, 1830. resource.history.org.ua/item/0013154. Дата звернення 25 Травня 2020.

Безбородько, А.А. Краткая летопись Малыя России. Санкт-Петербург: Типография Х.Ф. Клена, 1777. irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/0000707. Дата звернення 25 Травня 2020.

“Бытовая малорусская обстановка в документах XVII—XVIII ст.” Киевская старина, год шестой, том XIX, 1887, с. 336-356. history.org.ua/LiberUA/e_dzherela_KStar_1887/e_dzherela_KStar_1887.pdf. Дата звернення 25 Травня 2020.

Білоус, Н. Тестаменти киян середини XVI – першої половини XVII ст. Київ: Простір, 2011.

Бушак, С. та В. Сахарук Козак Мамай. Київ: Родовід, 2008.

Бущак, С. “Творчі почерки давніх авторів картин давніх авторів народних картин типу «Козак Мамай».” Українська академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці, вип. 17, 2010, с. 271–276;

Вирський, Д.С. “КАЛИНСЬКИЙ Тимофій Васильович.” Енциклопедія історії України. Т. 4, 2007, www.history.org.ua/?termin=Kalynsky_T. Дата звернення 25 Травня 2020.

Висковатов, А.В. Историческое описание одежды и вооружения Российских войск, составленное по Высочайшему повелению. Том. 2, Санкт-Петербург: Военная типография, 1842. runivers.ru/lib/book3093/578602/. Дата звернення 25 Травня 2020.

Вовк, Х. Студії з української етнографії та антропології. Прага: Український громадський видавничий фонд, 1928.

“Галагановский фамильный архив.” Киевская старина, год второй, том VII, ноябрь, 1883, с. 452-469. history.org.ua/LiberUA/e_dzherela_KStar_1883/e_dzherela_KStar_1883.pdf. Дата звернення 25 Травня 2020.

Гангур, Н.А. и А.В. Шаповалова. Традиционный костюм черноморского казачества (конец XVIII в. – 1860 г.). Краснодар: Традиция, 2011.

Голобуцький, В. Запорозька Січ в останні часи свого існування (1734-1775). Київ: Видвництво АН УРСР, 1961.

Горенко, Л. “Новгород-Сіверський гурток “автономістів” кінця XVIII – початку XIX ст. як осередок українського національного відродження.” Вісник ДАКККіМ, вип. 3, 2007, с. 49-57.

Георги, Иоганн Готлиб. Описание всех обитающих в Российском государстве народов : их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей. Том. 4, Санкт-Петербург: Императорская Академия Наук, 1799. runivers.ru/lib/book7853/. Дата звернення 25 Травня 2020.

Грушевський, Михайло. Історія України-Руси. Том 8, частина 3, Нью-Йорк: Книгоспілка, 1956.

Жолтовський, П. Художнє життя на Україні в XVII – XVIII ст. Київ: Наукова думка, 1983.

Зайченко В. “Вбрання ХVІІІ століття у збірці Чернігівського історичного музею імені В.В. Тарновського.” Скарбниця української культури, вип. 10, 2007-2008, с. 41-47.

Зайченко, В. “Плахти із зібрання Василя Тарновського.” Prostir Museum, 12 Липня 2013, www.prostir.museum/ua/post/30644. Дата звернення 25 Травня 2020.

Замечания до Малой России принадлежащие. 1802 р. Відділ рукописів РДБ, Москва, Ф.205, №82. lib-fond.ru/lib-rgb/205-i/f-205-82/. Дата звернення 25 Травня 2020.

Киселев, В., и Я. Лазарев. “«Поелику де в Малой Россмм нет дворян»? Статус украинского «шляхетства» в Россмйской империи середины XVIII в. и роль неформальных связей К.Г. Разумовского.” НОВОЕ ПРОШЛОЕ / THE NEW PAST, вып. 2, 2019, с. 116-133, doi: 10.23683/2500-3224-2019-2-116-133.

Ковалевська, О. “Зображення козаків з Чернігівського історичного музею імені В. Тарновського: походження, історія зберігання та побутування.” Чорноморська минувшина, вип. 8, 2013, с. 69-75, doi: 10.18524/2519-2523.2013.8.120594.

Мицик, Юрій. “Польський публіцистичний трактат першої чверті XVII століття про запорозьке козацтво.” Український археографічний щорічник, вип. 8/9, 2004.

Мицик, Юрій, упоряд. Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. Том 1 (1648–1649 рр.). Київ, 2012.

Полторак, В. “Невідомий автор ілюстративних матеріалів, доданих до «Літописної оповіді про Малу Росію...» та «Історії донських козаків...» О.І.Рігельмана.” Чорноморська минувшина, вип. 1, 2006, с. 20-23, doi: 10.18524/2519-2523.2006.1.158793.

“Распоряженіе князя А.И. Шаховскаго о разделеніи малороссійскихъ коваковъ на “выборныхъ” и “подпомощниковъ”, 1735 г.” Киевская старина, год двадцать первый, февраль, отдел II, 1902, с. 83-88. history.org.ua/LiberUA/e_dzherela_KStar_1902/e_dzherela_KStar_1902.pdf. Дата звернення 25 Травня 2020.

Репринцева В. “Т.В. Калинский и его собрание рукописных копий исторических документов и книг” Бібліотечний вісник, No 3, 2013, с. 50-53.

Ригельман, А.И. Летописное повествование о Малой России и ее народе и козаках вообще... Собрано через труды Й.Г.М. и К.А.Р. (Ригельмана) 1785-го году. Часть 1. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (НБУВ), Київ, Скоропис XVIII-ХІХ вв.

Ригельман, А.И. Исторія малороссійская или повествование о козаках вообще. 1778 р. Відділ рукописів РДБ, Москва, Ф.205, No79. lib-fond.ru/lib-rgb/205-i/f-205-79/. Дата звернення 25 Травня 2020.

Ригельман, А.И. Летописное повествование о Малой России и ее народе и казаках вообще. Москва: Университетская типография, 1847. runivers.ru/lib/book4494/53816/. Дата звернення 25 Травня 2020.

“Рядная запись 1-й половины ХVІІ в.” Киевская старина, год третий, том VIII, март, 1884, с. 471-476. runivers.ru/lib/book8963/478860/. Дата звернення 25 Травня 2020.

Славутич, Є.В. Військовий костюм в Українській козацькій державі: уніформологічний словник. Київ: Інститут історії України, 2012.

Сластьон, О. Мартинович. Спогади. Харків: Рух, 1931.

Смолій, В.А., та ін. Історія українського козацтва: нариси у двох томах. Т. 1.Київ: Києво-Могилянська академія, 2006.

“Список приданого, полученного дочерью Иваницкого сотника Павла Миницкого, Меланьей, при выходе в 1748 г. замуж за в. канц. Петра Стороженка” Киевская старина, год двадцатый, том 73, июнь, отдел II, 1901, с. 145-147.

Татарников, К. Материалы по истории русского военного мундира 1730-1801. Сборник документов. Том 3, Москва: Русская панорама. 2011.

Тинченко, Я. Як було зламано козацькі звичаї у ХVІІІ столітті. Київ: Темпора, 2018.

“Федотов-Чеховський Олександр Олексійович.” Wikipedia, uk.wikipedia.org/wiki/Федотов-Чеховський_Олександр_Олексійович. Дата звернення 25 Травня 2020.

Шаменков, С. “Ґатунки та кольори сукна у військовому костюмі українського козацтва (кінець XVI – перша половина XVII ст.).” Науковий вісник Національного музею історії України, вип. 3, 2018, с. 245-255. visnyk.nmiu.com.ua/index.php/nv/article/view/219. Дата звернення 25 Травня 2020.

Шаталов, Денис. “Уявлення про козацьку зовнішність кінця XVIII – середини ХІХ ст.: тексти, графіка та повсякденні уявлення. Частина 1. Гетьманщина.” Historians, 25 Липня 2017, www.historians.in.ua/index.php/en/doslidzhennya/2246-denis-shatalov-uyavlennya-pro-kozatsku-zovnishnist-kintsya-xviii-seredini-khikh-st-teksti-grafika-ta-povsyakdenni-uyavlennya-c-hastina-1-getmanshchina. Дата звернення 25 Травня 2020.

Шафонский, А. Черниговского наместничества топографическое описание. 1786 р. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (НБУВ), Київ, ф.VIII, No185.

Шафонский, А. Черниговского наместничества топографическое описание с кратким географическим и историческим описанием Малые России, из частей коей оное наместничество составлено, сочиненное действительным статским советником и кавалером Афанасием

Шафонским : В Чернигове, 1786 г. Киев: Университетская типография, 1851. dlib.rsl.ru/viewer/01003543257. Дата звернення 25 Травня 2020.

Сергій Шаменков - Образи козаків та мешканців Гетьманщини 1780‐х років – історія циклу малюнків із рукопису О. Шафонського
Опубліковано
2020-10-08
Як цитувати
Шаменков, С. (2020). Образи козаків та мешканців Гетьманщини 1780‐х років – історія циклу малюнків із рукопису О. Шафонського. Стрій, (2 (1), 3-106. вилучено із https://striy.org.ua/index.php/striy/article/view/Striy2_Shamenkov1
Розділ
Історичний стрій

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>